časosběr  obsah   rejstřík


Ekozemědělství VI
Jen některé z jeho odlišností oproti zemědělství běžnému. Vlivy na povrchovou vodu a podzemní zdroje vody.

Ekologičtí zemědělci chrání podzemní vody, řeky a jezera. V okolí ekologicky obhospodařovaných polí jsou povrchové i podzemní vody méně znečištěny přípravky na ochranu rostlin. Tyto látky škodí také vodním živočichům, a to i v nepatrných koncentracích (pod hranicí prokazatelnosti).

V ekologickém zemědělství se ke hnojení používají kromě hnoje a močůvky také komposty a zelené hnojení a do osevního postupu jsou vhodně zařazovány luskoviny. Tím se omezuje vyplavování dusíku do podzemní vody.

Ekologičtí zemědělci nepoužívají syntetické pesticidy a regulátory růstu. (Rezidua těchto látek znečišťují podzemní vody.)

Vzhledem k menšímu zatížení půdy chovem hospodářských zvířat, zákazu syntetických hnojiv a v souvislosti s pestrým osevním postupem s pokud možno celoročním pokryvem půdy je obsah dusičnanů na ekologicky obhospodařovaných půdách nižší než při konvenčním hospodaření.

Ekologicky obhospodařované plochy poskytují lepší ochranu před povodněmi než plochy konvenční. Vysoká infiltrační schopnost půdy s neporušenou strukturou snižuje sílu povodní.

Úryvky z příručky „90 argumentů pro ekologické zemědělství“ (v roce 2007 vydal Bioinstitut, o.p.s., Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc). Celá příručka (v pédéefku) na webu Bioinstitutu.