časosběr  obsah   rejstřík


Ekozemědělství II
Jen některé z jeho odlišností oproti zemědělství běžnému. Vlivy na ptactvo.

Větší pestrost rostlin, remízky, zatravněné okraje polí, menší plochy pozemků, menší hustota klasů v obilí, ozelenění ploch, strniště a zelený pokryv půdy i v zimě vytvářejí příznivé podmínky, třeba pro skřivana polního. Už po jednom roce přechodného období se zvýšil počet hnízd skřivana polního na dvojnásobek.

Hnízdící vlaštovky a dravci dávají také přednost potravě z ekologických ploch.

Na podzim a v zimě bylo na ekologicky obhospodařovaných polích nalezeno podstatně více semen a hmyzu pro zpěvné ptactvo a také více potravy pro dravce.

Na okrajích polí ekologických zemědělců je zjišťováno o 25 % více ptáků než při konvenčním způsobu hospodaření - na podzim a v zimě dokonce o 44 % více.

Také do ekologického sadu přilétá podstatně více druhů ptáků a ve větším počtu než do integrovaného sadu.

Úryvky z příručky „90 argumentů pro ekologické zemědělství“ (v roce 2007 vydal Bioinstitut, o.p.s., Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc). Celá příručka (v pédéefku) na webu Bioinstitutu.

Jiná příručka „Ekologické zemědělství a biodiverzita“ (opět v pédéefku na webu Bioinstitutu).