časosběr  obsah   rejstřík


„Zachraňme stromy!“
É-petice (souběžně i v papírové podobě) za účinnější ochranu dřevin rostoucích mimo les.

Podnět: Rozbujelé kácení zdravých stromů, jehož jsme v posledních letech svědky. Pod záminkou bezpečnosti dopravy padají staleté aleje, ve městech a obcích se kácejí stromy i parky, zelené plochy mizí po celé zemi. Zatímco kdekdo kácí, málokdo sází.

Adresát: Prezidentovi ČR, Parlamentu ČR, Vládě ČR, ministrovi a Ministerstvu životního prostředí ČR, České inspekci životního prostředí, hejtmanům a zastupitelstvům krajů.

Obsah: Žádáme, aby byla v českém právním řádu posílena ochrana dřevin rostoucích mimo les v následujících pěti bodech:

  1. Nezávisle posuzovat hodnotu stromů. V případě kácení významných stromů je nutné zavést povinné odborné posudky. Odborně způsobilá osoba mimo jiné vyčíslí, k jaké ekologické újmě by kácením došlo.
  2. Rozhodovat o kácení objektivně. Malé úřady nemají dost vyškolených úředníků. Obce rozhodující o vlastních parcích jsou zas ve střetu zájmů. Kompetence by se měly převést na větší obce a na sousední úřady.
  3. Chránit stromořadí v krajině. Je třeba zrušit výjimky silničářů a správců toků, kteří smějí kácet aleje a břehové porosty bez povolení. O stromech má vždy rozhodovat orgán ochrany přírody.
  4. Zapojit veřejnost do rozhodování. Na základě pouhého oznámení dochází k rozsáhlému kácení také ve městech a obcích. Je nutné omezit kácení na oznámení, kdy se veřejnost nemůže účastnit rozhodování.
  5. Méně kácet, více sázet. Za vykácené dřeviny musí být vždy vysazeny nové. Pokud není možná výsadba v místě kácení, musí majitel újmu zaplatit do obecního fondu určeného na výsadbu dřevin.

É-petice i podrobněji důvody na webu Arnika.org (tamtéž ke stažení papírová podoba).